UGOVOR

OPŠTI USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA ELEKTRONSKOG  IZDANJA

Ovim Opšim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze “Glas Srpske” a.d, ul. Skendera Kulenovića 93, 78 000 Banja Luka kao pružatelja usluge korištenja elektronskog izdanja dnevne novine "Glas Srpske" i fizičkih i/ili pravnih lica koje koriste elektronsko izdanje "Glasa Srpske".

Potvrdom narudžbe i prihvaćanjem ovih Opših uslova, između Glasa Srpske a.d i korisnika/pretplatnika sklopljen je Ugovor o korištenju elektronskog izdanja “Glasa Srpske” u skladu sa ovim Opštim uslovima.

USLUGE

Glas Srpske a.d  daje korisniku/pretplatniku na korištenje elektronsko izdanje "Glasa Srpske". Korisnik ima pravo koristiti elektronsko izdanje "Glasa Srpske" isključivo za vlastite nekomercijalne svrhe. Svako komercijalno korištenje elektronskog  izdanja, umnožavanje, distribuiranje i slično je zabranjeno.

Pristup elektronskom izdanju "Glasa Srpske" biti će moguć 24 sata dnevno, osim u povremenim kraćim periodima u kojima se provode sigurnosne mjere zaštite podataka, održavanja ili izmjena i nadogradnje računarskih programa i opreme ili baza podataka. Elektronsko izdanje "Glasa Srpske" određenog dana biti će dostupno u pravilu od 06:00 h po lokalnom vremenu .

Glas Srpske a.d  ima pravo odbiti narudžbu tj. pružanje usluge korištenja elektronskog izdanja određenom korisniku/pretplatniku u slučaju ako je korisnik tokom ranijeg ugovornog odnosa na bilo koji način grubo kršio uslove korištenja elektronskog  izdanja Glasa Srpske, naročito ako je omogućavao neovlaštenim trećim licima korištenje lozinke i korisničkog imena ili ako je koristio elektronska izdanja "Glasa Srpske" u komercijalne svrhe.

Pravo na pristup elektronskom izdanju korisniku će biti omogućeno/aktivirano tek po urednoj registraciji, potvrdi ovih Opštiih uslova i uplati ugovorene pretplatničke naknade.

CIJENA

Cijena i način plaćanja određeni su cjenovnikom usluga pretplate/korištenja elektronskog izdanja "Glasa Srpske", važećem na dan uplate. Pretplata na elektronsko izdanje “Glasa Srpske” plaća se unaprijed (avansno) za vremensko razdoblje u kojem se koristi. Uplaćenu i aktiviranu pretplatu pretplatnik ne može opozvati.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pretplate elektronskog izdanja “Glasa Srpske” moguće je izvršiti I to :

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA

GLAS SRPSKE A.D.

Skendera Kulenovića 93

Banja Luka

NLB RAZVOJNA BANKA A.D

BANJA LUKA

BIC RAZBBA22XXX

BROJ RAČUNA 508-4101975064

IBAN : BA39 5620 9980 4646 8945

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE IZ RS/BIH

GLAS SRPSKE A.D.

Skendera Kulenovića 93

Banja Luka

NLB RAZVOJNA BANKA A.D

BANJA LUKA

BROJ ŽIRO RAČUNA : NLB RAZVOJNA BANKA 562 099 000 1658 709

OBVEZE PRETPLATNIKA

Pretplatnik je dužan prilikom ugovaranja usluge korištenja/pretplate elektronskog izdanja izvršiti urednu registraciju i unijeti istinito sve tražene podatke u predviđenom e-obrascu za registraciju. Pretplatnik/korisnik je o svim promjenama tokom trajanja i korištenja pretplatničkog odnosa obvezan odmah obavijestiti Korisničku(marketing) službu Glasa Srpske a.d pisanim putem na e-mail [email protected]

Poizvršenoj registraciji, potvrdi opštih uslova i uplati ugovorene naknade(dokaz o uplati poslati na mail: [email protected] ili putem faksa na broj 00387/51/231-080, Glas Srpske a.d će korisniku elektronskom poštom potvrditi korisničko ime i lozinku potrebnu za korištenje elektronskog izdanja "Glasa Srpske". Korisnik je odgovoran za čuvanje u tajnosti korisničkog imena i lozinke, te je dužan korisničko ime i lozinku čuvati od mogućnosti neovlaštenog korištenja trećih osoba.

U slučaju nepravilnog korištenja elektronskog izdanja "Glasa Srpske", korisniku/pretplatniku može biti privremeno isključen pristup i korištenje elektronskog izdanja dok Korisnička služba ne utvrdi razloge nepravilnog korištenja odnosno privremenog isključenja.

Pretplatnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog pretplatničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti Glas Srpske a.d Korisničku službu na e-mail: [email protected]

U slučaju sumnje na zloupotrebu odnosno neovlašteno korištenje ili druge grube povrede ovih Opštih uslova Glas Srpske a.d. je ovlašten ispitati povrede i preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere, te kod opravdane sumnje u danom slučaju korisniku/pretplatniku - barem dok korisnik/pretplatnik ne otkloni sumnju - ograničiti pristup elektronskom izdanju, a kod utvrđenih težih povreda uslova korištenja ili ponavljanja manjih povreda uprkos opomeni izvanredno raskinuti pretplatnički odnos. U takvim slučajevima Glas Srpske a.d ima pravo zadržati preostali iznos naknade kao ugovornu kaznu zbog povreda uslova korištenja elektronskog izdanja, kao i zahtijevati naknadu eventualne daljnje štete.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Glas Srpske a.d se obavezuje čuvati privatnost svojih pretplatnika/korisnika u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa ;pozitivnim propisima.

Glas Srpske a.d se obvezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika/pretplatnika prodavati niti na drugi način davati na korištenje trećim neovlaštenim osobama, osim demografskih podataka za skupkorisnika bez odavanja podataka koji omogućuju identifikaciju korisnika.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ugovorni odnos između korisnika/pretplatnika i Glasa Srpskea.d  primjenjuje se obligaciono pravo.

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovornog odnosa nadležan Osnovni sud u Banja Luci.

Prijavi se za preuzimanje!

Registruj novi nalog

© Glas Srpske 2008, Izdavač: AD "Glas Srpske" Banja Luka, Redakcija: Braće Pišteljića 1, 78000 Banja Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: [email protected], Direkcija: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel: (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovića 93, Banja Luka, tel.(051) 231-081, e-mail: [email protected]